Osoby, które znajdują się w trudnej, z prawnego punktu widzenia, sytuacji, stają często przed kolejną przeszkodą, a mianowicie decyzją o wyborze prawnika. Jeśli zastanawiasz się, do kogo zwrócić się o pomoc z konkretnym problemem, warto zapoznać się z różnicami pomiędzy zawodami prawniczymi. Specjalista, z którym podejmiesz współpracę, powinien posiadać kompetencje w zakresie Twojego problemu prawnego.

Adwokat – zakres kompetencji

Wykonywanie zawodu adwokata jest regulowane ustawowo. W ustawie Prawo o adwokaturze znajdują się wszystkie informacje dotyczące zakresu kompetencji adwokatów oraz nakładanych na nich przez prawo obowiązków. Na podstawie tej ustawy funkcjonuje samorząd adwokacki, przeprowadzane są egzaminy na aplikację, a adwokaci wiedzą, w jaki sposób mogą prowadzić działalność gospodarczą.

Z Ustawy o adwokaturze wynika, że zawód adwokata polega na świadczeniu pomocy prawnej, czyli na:

  • Udzielaniu i sporządzaniu porad prawnych,
  • Opracowywaniu projektów aktów prawnych,
  • Występowaniu przed sądami,
  • Występowaniu przed urzędami.

Ustawa reguluje także formę prowadzenia działalności adwokackiej – zawód adwokata można wykonywać jedynie w kancelarii adwokackiej, w zespole adwokackim oraz w spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej lub komandytowo-akcyjnej, w której wspólnikami są adwokaci, radcowie prawni, rzecznicy patentowi, doradcy podatkowi lub prawnicy zagraniczni wykonujący stałą praktykę. Dodatkowo przedmiotem działalności wymienionych spółek, może być wyłącznie świadczenie pomocy prawnej.

Radca prawny

Regulacje dotyczące wykonywania zawodu radcy prawnego są także uregulowane ustawowo – jest to Ustawa o radcach prawnych z 6 lipca 1982 r. Zgodnie z przepisami zawartymi w przywołanej ustawie, wykonywanie zawodu radcy prawnego polega na świadczeniu pomocy prawnej. Jeśli jesteś zainteresowany pomocą w sprawie karnej, powinieneś wiedzieć, że od 1 lipca 2015 r. radcowie prawni, tak samo, jak adwokaci, mogą występować jako obrońcy w sprawach karnych i karnoskarbowych, pod warunkiem, że nie pozostają w stosunku pracy. Radca prawny Gdańsk posiada uprawnienia do prowadzenia tego typu spraw, jeśli wykonuje zawód na podstawie umowy cywilnoprawnej, w kancelarii radcy prawnego lub w odpowiedniej spółce. Z wymogu niepozostawania w stosunku pracy zwolnieni są pracownicy naukowi i naukowo-dydaktyczni. Nowelizacja przepisów o zawodzie radcy prawnego zakłada, że praca ta polega w szczególności na:

  • Udzielaniu porad i konsultacji prawnych,
  • Sporządzaniu opinii prawnych,
  • Opracowywaniu projektów aktów prawnych
  • Występowaniu przed urzędami i sądami w charakterze pełnomocnika lub obrońcy.

Adwokat a radca prawny – różnice

Należy zacząć od tego, że każda osoba po ukończeniu studiów prawniczych może nazywać siebie prawnikiem, natomiast nie przysługują jej uprawnienia do wykonywania zawodów prawniczych. Nowelizacje przepisów stopniowo zrównują zakres kompetencji obu zawodów. Przed zmianami radcowie prawni pozostawali wykluczeni z prowadzenia spraw karnych i karnoskarbowych oraz nie mogli występować również w sprawach rodzinnych, m.in. w sprawach rozwodowych, natomiast obecnie posiadają także te uprawnienia.