Kindergeld jest jednym ze świadczeń rodzinnych, które są przyznawane w Niemczech. Aby otrzymać zasiłek na dzieci, trzeba jednak spełnić określone warunki. Poniżej prezentujemy wszystkie najważniejsze informacje dotyczące popularnego świadczenia Kindergeld. Kto może się o nie starać i na które dzieci przysługuje? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w poniższym artykule.

Kindergeld – regulacje Unii Europejskiej

Przepisy dotyczące świadczeń społecznych są uregulowane ponadpaństwowo w ramach prawa UE, które obowiązuje z racji członkostwa we wspólnocie UE oraz przynależności danego kraju do Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Funkcjonowanie w obrębie Unii Europejskiej wiąże się ze swobodnym przepływem pracowników oraz możliwością podejmowania zatrudnienia bez względu na istniejące granice. Prawo unijne wpływa korzystnie na przemieszczających się pracowników oraz ich rodzin. Unia posiada przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, dzięki którym osoby przemieszczające się w granicach Unii w celach zarobkowych, nie tracą prawa do świadczeń nabytych w innym państwie. Dodatkowo świadczenia są wypłacane nawet w sytuacji, gdy osoba uprawniona przeniesie się do innego państwa. Przepisy unijne regulują świadczenia pielęgnacyjne, a także kwestię świadczenia rodzinnego Kindergeld.

Komu przysługuje Kindergeld?

Kindergeld przysługuje wszystkim osobom, które:

 • posiadają nieograniczony obowiązek podatkowy, czyli mieszkają w Niemczech i rozliczają tam swoje dochody lub
 • pracują na terytorium Niemiec lub
 • prowadzą na terytorium Niemiec działalność gospodarczą.

Nieograniczony obowiązek podatkowy oznacza, że dana osoba zamieszkuje na terenie Niemiec i rozlicza się przed tamtejszym urzędem skarbowym ze wszystkich dochodów, zarówno tych uzyskanych w kraju, jak i za granicą.

Jakie warunki musi spełnić osoba, która chce pobierać Kindergeld?

 • osoba uprawniona musi posiadać podatkowy numer identyfikacyjny (Steuerliche Identifikationsnummer),
 • wypełnić oraz złożyć wniosek do odpowiedniej placówki Familienkasse,
 • dołączyć dokumenty potwierdzające dane wskazane we wniosku.

Na które dzieci można otrzymać Kindergeld?

Kindergeld można otrzymać na dzieci:

 • własne oraz przysposobione,
 • małżonka i partnera życiowego,
 • które są pod prawną opieką osoby uprawnionej (np. na wnuki),
 • dzieci pochodzące z rodzin zastępczych.

Oprócz powyższych warunków konieczne jest także, by dziecko, na które chcesz uzyskać Kindergeld, zamieszkiwało z Tobą (osobą wnioskującą) na stałe we wspólnym gospodarstwie domowym.

Co do zasady, po spełnieniu powyższych warunków, świadczenie jest wypłacane na dzieci do osiągnięcia przez nie 18 roku życia. Powyżej tego wieku Kindergeld może być pobierane tylko wówczas, gdy:

 • dziecko kontynuuje edukację,
 • dziecko jest w trakcie czteromiesięcznego okresu przejściowego pomiędzy zakończeniem edukacji a podjęciem zatrudnienia.

Biorąc pod uwagę te szczególne przypadki, świadczenie przysługuje maksymalnie do przekroczenia przez dziecko 25 roku życia.