Władza rodzicielska to prawa i obowiązki, które mają względem osoby małoletniej jej rodzice. Jest ona regulowana głównie przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego i co do zasady, przysługuje obojgu rodzicom. Podstawowe obowiązki rodziców to dbanie o dobro dziecka, co rozumie się jako zapewnienie mu odpowiedniego wychowania i bezpieczeństwa oraz opiekę nad nim i jego majątkiem aż do uzyskania przez niego pełnoletności. 

Warto dodać, że władza rodzicielska przysługuje osobom po ukończeniu 18. lat lub niepełnoletnim, które zawarły legalny związek małżeński. Prawo gwarantuje rodzicom możliwość wychowania dziecka zgodnie z przekonaniami religijnymi i moralnymi, przy jednoczesnym poszanowaniu jego godności, wolności, sumienia i innych praw dziecka. Bezwzględnie zabronione jest stosowanie wobec małoletnich kar cielesnych.

Rola sądu opiekuńczego

W przypadku, gdy rodzice nie mogą się porozumieć co do wykonywania władzy rodzicielskiej, bądź nie może ona być wykonywana z powodu trwałej przeszkody, albo jeżeli rodzice nadużywają władzy rodzicielskiej lub w sposób rażący zaniedbują swe obowiązki względem dziecka, sąd opiekuńczy może pozbawić rodziców władzy – oboje rodziców lub jednego z nich. Gdy żadnemu z rodziców nie przysługuje władza rodzicielska, opieka nad dzieckiem może zostać przyznana opiekunowi prawnemu przez sąd opiekuńczy.

Gdy rodzice dziecka są nieznani, sąd opiekuńczy może ustanowić dla osoby małoletniej opiekuna. Sądem opiekuńczym, właściwym do rozpatrywania takich spraw, jest wydział rodzinny i nieletnich sądu rejonowego. Jeżeli dziecko pochodzi z małżeństwa, a rodzice podjęli decyzję o rozwodzie, kwestią uregulowania kontaktów z dzieckiem zajmuje się Sąd Okręgowy. Wraz z wyrokiem orzekającym o rozwiązaniu małżeństwa, sąd ustala, jak będą wyglądały kontakty z dzieckiem.

rodzina dziecko trzyma się za rękę

Wniosek o ustalenie kontaktów z małoletnim dzieckiem

Problem uregulowania kontaktów z dzieckiem może być rozpatrywany przez Sąd Okręgowy prowadzący sprawę rozwodową i wtedy stosowny wniosek powinien znaleźć się w pozwie rozwodowym lub w odpowiedzi na pozew. Jeśli wniosek będzie rozpatrywany przez Sąd Rejonowy, wówczas powinien on spełniać wszystkie wymogi pisma procesowego. Przygotowywanie pism procesowych najlepiej powierzyć doświadczonym prawnikom. 

Wniosek o uregulowanie kontaktów z dzieckiem zawsze powinien zawierać opis tego, w jaki sposób wyobrażamy sobie ich przebieg. Można np. wskazać sposób uregulowania kontaktów telefonicznych. Należy także doprecyzować, gdzie ma odbywać się kontakt z dzieckiem oraz jakie mają być prawa drugiego rodzica w kwestii zabierania dziecka do siebie, sposobów jego odbierania i odwożenia, a także godzin, w jakich ma się to odbywać. 

Po więcej szczegółowych informacji dotyczących procedury wnioskowania o uregulowanie kontaktów z dzieckiem odsyłam Państwa do artykułu, w którym omawiam ten temat.

Kiedy sąd może pozbawić rodziców władzy rodzicielskiej?

Zawieszenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej ustanawiane jest decyzją sądu i może nastąpić, kiedy dochodzi do jednej z poniższych sytuacji:

  • władza rodzicielska nie może być wykonywana z powodu trwałej przeszkody, np. w przypadku zaginięcia rodzica lub odbywania przez niego kary pozbawienia wolności,
  • rodzice nadużywają władzy rodzicielskiej, np. dziecko jest wykorzystywane seksualnie albo zmuszane do popełniania przestępstw,
  • rodzice w sposób rażący zaniedbują swoje obowiązki wobec dziecka, np. nie są w stanie zagwarantować dziecku warunków do prawidłowego rozwoju (przyczyną może być nadużywanie alkoholu, narkotyki itp.).

Jeżeli ustanie przyczyna, która była podstawą pozbawienia władzy rodzicielskiej, sąd może przywrócić władzę rodzicielską, gdy ustali, że taka decyzja przysłuży się dobru dziecka.
Dlaczego do spraw związanych z władzą rodzicielską warto wybrać sprawdzonego adwokata?

Do spraw związanych z władzą rodzicielską warto wybrać prawnika, który ma doświadczenie w obszarze prawa rodzinnego. Nadrzędnym celem rozwiązywania problemów z władzą rodzicielską jest dobro i bezpieczeństwo dziecka. Współpraca z adwokatem znającym specyfikę takich spraw, pomoże uniknąć dodatkowych nerwów i konfliktów.