Rozwody 

Rozwód to jeden ze sposobów, w jaki może ustać małżeństwo. Regulacje prawne dotyczące rozwodów znajdują się w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. Sąd może orzec rozwód bez orzekania o winie, jeśli małżonkowie złożą zgodny co do tego wniosek. Takie postępowanie rozwodowe przebiega sprawniej i jest krótsze niż w przypadku orzekania o winie jednego z małżonków.

Kiedy sąd orzeknie rozwód?

Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy określa przesłanki do rozwiązania małżeństwa. Przepisy stanowią, że jeśli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, każdy z nich ma prawo do wystąpienia o rozwód. Taka sytuacja ma miejsce, kiedy dochodzi do całkowitego ustania więzi emocjonalnej, fizycznej oraz gospodarczej. Więź duchowa (emocjonalna) oznacza brak wzajemnego wsparcia między małżonkami, co objawia się brakiem miłości, akceptacji i szacunku. Więź fizyczna oznacza zaniechanie pożycia seksualnego. Więź ekonomiczna (gospodarcza) występuje wtedy, gdy małżonkowie rezygnują z prowadzenia wspólnego gospodarstwa domowego, mogą na przykład nie mieszkać razem.

Jaka jest rola adwokata w sprawie rozwodowej?

Dla sprawnego przeprowadzenia rozwodu warto zdecydować się na współpracę z prawnikiem, który oferuje przygotowywanie pism procesowych w sprawie o rozwód poparte doświadczeniem. Postępowanie obejmuje kilka etapów – fachowa pomoc jest niezbędna do ich przejścia. 

zlamane serce rozwod

Etapy w postępowaniu rozwodowym

W postępowaniu rozwodowym wyróżniamy kilka etapów:

  • wniesienie pozwu – wszczęcie postępowania ma miejsce z chwilą złożenia pozwu rozwodowego. Przygotowanie pozwu o rozwód należy powierzyć adwokatowi, który ma doświadczenie w prowadzeniu spraw z tego obszaru prawa rodzinnego.
  • właściwość sądu – pozew należy wnieść do Sądu Okręgowego, który jest właściwy dla ostatniego wspólnego miejsca zamieszkania, jeśli przynajmniej jeden z małżonków wciąż mieszka w tym okręgu. 
  • odpowiedź na nasz pozew rozwodowy – pozew, który spełnia wszystkie wymogi formalne, Sąd przesyła stronie przeciwnej w formie odpisu. Pozwany ma 2 tygodnie na ustosunkowanie się do jego treści. 
  • zmianę powództwa – jeśli powód wniósł pozew rozwodowy bez orzeczenia o winie, a strona przeciwna w odpowiedzi domaga się ustalenia winy w rozpadzie małżeństwa, to powód jest zobowiązany do zmiany własnego żądania. 
  • wyznaczenie terminu rozprawy rozwodowej i rozprawa rozwodowa – na rozprawie rozwodowej mogą być obecne strony oraz ich pełnomocnicy. Po sprawdzeniu obecności i weryfikacji danych osobowych sąd pyta o stanowisko stron oraz o ostateczność ich decyzji. W razie wątpliwości sprawa kierowana jest na drogę mediacji. Jeżeli małżonkowie są zgodni co do warunków rozwiązania małżeństwa, wówczas postępowanie rozwodowe może zakończyć się nawet po jednej rozprawie. W przypadku konieczności orzekania o władzy rodzicielskiej, czy alimentach, konieczne jest postępowanie dowodowe.
  • postępowanie dowodowe – na tym etapie ustala się winę małżonka oraz czy w małżeństwie doszło do zupełnego i trwałego rozkładu pożycia. W trakcie przesłuchania strony mogą wnosić wszelkie dowody, żądania oraz wnioski.
  • ponowne udzielenie głosu stronom i zamknięcie rozprawy –  na koniec postępowania rozwodowego sąd udziela głosu powodowi, a później pozwanemu. Strony mogą podtrzymać dotychczasowe wnioski bądź odnieść się do postępowania. Następnie przewodniczący zarządza zamknięcie rozprawy.
  • orzeczenie rozwodu – po zamknięciu rozprawy i naradzie sąd orzeka o rozwiązaniu małżeństwa i wydaje wyrok. Sentencja i jej wyjaśnienie są odczytywane na posiedzeniu jawnym.
  • uprawomocnienie się wyroku rozwodowego – Wyrok stanie się prawomocny po upływie 21 dni od jego wydania, jeżeli obie strony się z nim zgadzają i żadna ze stron nie wniesie apelacji. Jeżeli któraś ze stron zechce otrzymać odpis wyroku, musi złożyć wniosek do Sądu o wydanie odpisu wyroku. Sąd nie wysyła bowiem wyroku do stron bez wniosku, chyba że w wyroku jest orzeczenie w zakresie zasądzonych alimentów.
  • wniesienie apelacji – jeśli któraś ze stron nie zgadza się z treścią wyroku, może w ciągu 14 dni złożyć apelację. Jeśli sąd rozpatrujący odwołanie, nie uchyli wyroku, to wydaje orzeczenie, które staje się prawomocne z chwilą ogłoszenia. 

Jak przygotować pozew o rozwód?

Rozwody wymagają załatwienia wielu formalności, jedną z nich jest przygotowanie pozwu. Osoby, które nie zajmują się prawem profesjonalnie, powinny pamiętać o podstawowych składnikach, jakie musi zawierać pismo. Najważniejsze jest określenie, czy wnosimy o rozwód z orzeczeniem o winie, czy bez niej. W pozwie można dodatkowo zawrzeć prośbę dokonania podziału majątku, orzeczenia o władzy rodzicielskiej i uregulowania kontaktów z dzieckiem, a także spraw związanych z alimentami. Miejscem rozpoznawania spraw rozwodowych są Sądy Okręgowe, dlatego pozew należy złożyć w Wydziale Cywilnym Sądu Okręgowego w okręgu, na którego terenie małżonkowie po raz ostatni wspólnie zamieszkiwali, jeśli przynajmniej któryś z nich wciąż tam przebywa. Co do zasady, wniesienie pozwu o rozwód jest odpłatne. W razie wystąpienia wyjątkowych okoliczności Sąd może zwolnić powoda z opłat, bądź je zmniejszyć.