Czym są alimenty?

Alimenty to regularne świadczenia, do których członek rodziny jest obligatoryjnie zobowiązany. Osoba posiadająca obowiązek alimentacyjny musi dostarczać środki  utrzymania, a w razie potrzeby również środki wychowania. Zasądzenie alimentów na rzecz małżonka może nastąpić po rozwodzie, kiedy rozpad małżeństwa nastąpił z winy wyłącznie jednego małżonka. Zależy to także od sytuacji osobistej i majątkowej małżonka żądającego alimentów.

Jak przygotować się na spotkanie z prawnikiem w sprawie o alimenty?

Pierwsze spotkanie z prawnikiem w sprawie alimentów może mieć charakter porady, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby uzyskali Państwo konkretne informacje dotyczące sprawy. W tym wypadku niezbędne jest przygotowanie dokumentów dotyczących Państwa problemu. Na spotkanie najlepiej zabrać wszystko, co może być istotne dla sprawy. Selekcji dokumentacji dokonamy na miejscu. W celu przyspieszenia procedury, część dokumentów można wysłać mailowo w formie skanów, żeby Kancelaria miała możliwość uprzedniego zapoznania się z nimi. 

Dokumenty są niezbędne zarówno do udzielenia porady, jak i późniejszego prowadzenia sprawy. W przypadku alimentów potrzebne będą na pewno:

 • akty stanu cywilnego (skrócone lub zupełne odpisy aktów urodzenia, małżeństwa),
 • zaświadczenia o zarobkach, umowy o pracę, PIT,
 • faktury (za media, zakup ubrań i obuwia i inne),
 • umowy z placówkami przedszkolnymi/szkolnymi,
 • zaświadczenia o uczęszczaniu dziecka na zajęcia dodatkowe,
 • zaświadczenia lekarskie.
wyplata alementy

Obowiązek alimentacyjny. Negocjacje w sprawie ustalania wysokości alimentów

Negocjacje w sprawie ustalenia wysokości alimentów opierają się o możliwości zarobkowe osób uprawnionych do spełniania obowiązku alimentacyjnego. Rodzice są zobowiązani do świadczeń alimentacyjnych na rzecz dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie. Wygaśnięcie alimentów następuje najczęściej po ukończeniu przez dziecko 18 roku życia lub po ukończeniu 25 roku życia, jeżeli dziecko nadal się uczy i nie ma własnych źródeł dochodu. Sporządzenie pozwu o ustalenie alimentów najlepiej powierzyć doświadczonemu prawnikowi.

Wysokość alimentów ustala się w zależności od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego. Na możliwości zarobkowe składają się: wynagrodzenie z pracy, premie, dodatki do wynagrodzenia, emerytury, renty oraz wszelkie inne dochody, które posiada osoba zobowiązana. Przy ocenie możliwości spełnienia obowiązku alimentacyjnego bierze się pod uwagę możliwości do osiągania dochodów, a więc osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie, która uchyla się od podjęcia pracy, nie może być z tego powodu zwolniona ze świadczeń.

Warto pamiętać, że w razie istotnej zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej zobowiązań alimentacyjnych. Alimenty można uchylić, podwyższyć lub obniżyć ich wysokość. Sporządzenie pozwu o obniżenie alimentów dotyczy głównie pogorszenia sytuacji majątkowej osoby zobowiązanej do płacenia, tj. zmniejszenia możliwości zarobkowych i majątkowych. Sąd rozpatruje wówczas, czy pogorszenie sytuacji nie nastąpiło z winy zobowiązanego.

Pozew o alimenty – gdzie i kiedy należy go złożyć?

Przepisy mówią, że z pozwem o alimenty można wystąpić do Sądu Rejonowego w sytuacji, gdy po rozwodzie (lub po rozstaniu z partnerem) dzieci pozostały pod opieką jednego rodzica, a drugi rodzic nie płaci na nie z własnej woli. Pozew, w którym domagamy się alimentów, jest wolny od opłat. Nie ma znaczenia czy dochodzimy alimentów na dziecko, czy byłego małżonka.

Co powinien zawierać pozew o alimenty?

Prawidłowy pozew o alimenty na dziecko musi zawierać:

 • miejscowość i datę,
 • adres sądu, do którego kierowany jest wniosek,
 • imię i nazwisko oraz adres dziecka, a także dane rodzica (przedstawiciela ustawowego),
 • dane rodzica uchylającego się od opłat na utrzymanie dziecka,
 • miesięczną kwotę alimentów, o jaką wnioskujesz,
 • datę, kiedy pieniądze mają być wpłacane oraz sposób płatności,
 • uzasadnienie – wyjaśnienie, dlaczego występujesz o świadczenie alimentacyjne,
 • informacje o załącznikach i dowodach,
 • własnoręczny podpis.